Основна полазишта у остваривању Припремног предшколског програма су:
•Уважавање развојних потреба, карактеристика деце предшколског узраста;
•Значај раног учења и искуства и значај „зоне наредног развоја“;
•Праћење интересовања и напредовања деце у складу са индивидуалним потенцијалима и потребама;
•Свеобухватна припрема детета за полазак у школу.

Циљеви припремног предшколског програма су:
•Развијање позитивног односа према школи и учењу;
•Општи развој интелектуалних способности и сазнајних интересовања;
•Развој способности да посматрају, анализирају и пореде оно што опажају у својој околини и закључују;
•Јачање физичког и менталног здравља;
•Усвајање норми и правила понашања;
•Развијање спремности за сарадњу и комуникацију;
•Способност самоконтроле и самооцењивања;
•Развијање интелектуалних потенцијала деце, посебно радозналости, отворености према искуству, креативности, љубави према књизи;
•Развој комуникативних способности код деце.

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ
•Развијају се и богате односи и заједничка активност деце и одраслих, кроз игру, стваралачке и практичне активности;

КОМУНИКАЦИЈИ
•ГОВОР – посебно се ради на развијању и богаћењу речника, охрабривању детета да слободно изражава мисли, неговању граматички исправног говора и културе комуникације;
•ПРИРОДА – упознавање живог света и неговањем љубави према природи, развијаће се обзирност и однос суживота са природом;
•КУЛТУРА – кроз сусрете са уметницима, посете изложбама, позоришним представама и концертима, деца ће развијати интересовања, склоност и љубав према уметности.